Yönergeler

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1- (1)  Bu Yönergenin amacı; Hayvansal üretim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı,  gıda güvenliği, veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin üretimi ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan Veteriner hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
   
  Kapsam
  Madde 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan Veteriner hekimleri kapsar.
   
  Hukuki Dayanak
  Madde 3 – Bu Yönerge; 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un” 4, 5, 14, 15, 33 ve 47. Maddeleri ile Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin uygulama Yönetmeliğinin 113. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
   
  Tanımlar
  Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
  a)      Konsey: TVHB Merkez Konseyini,
  b)      Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu Veteriner Hekim Odasını,
  c)      Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yaptığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının merkez, il ya da ilçe teşkilatını, diğer yetkili idareleri,
  d)     Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,
  e)      Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini
  f)       İş Kanunu: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan resmi mevzuatların tamamı
  g)      Eğitim Belgesi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından işyeri hekimliği için düzenlenen eğitim sonrası alınan belgeyi
  h)      İşyeri hekimi: Bu yönerge kapsamında yer alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş veteriner hekimi,
  i)        Tip Sözleşme: Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından her iş alanı için hazırlanan Veteriner Hekimlerin işverenle aralarında yapmak zorunda oldukları iş sözleşmesi
  Asgari ücret :  Veteriner Hekim Odaları tarafından belirlenen ve TVHB tarafından onaylanan iş yeri Veteriner Hekimine ödenecek net ücretin alt limitini ifade eder.
   
   
  İKİNCİ BÖLÜM
  Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
   
  Çalışma Alanları
  Madde 5- (1) İşyeri Veteriner hekimlerin çalışma alanları aşağıdadır;
   
  a)      Muayene, poliklinik ve hastaneler,
  b)      Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah),
  c)      Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
  d)     Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
  e)      Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
  f)       Yetiştirici Birlikleri
  g)      Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar
  h)      Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
  i)        Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
  j)        Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları
  k)      Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
  l)        Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
  m)    Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
  n)      Gıda kontrol laboratuvarları,
  ·         o)      Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
  p)      Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
  q)      Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
  r)       Eksperlik,
  s)       Tarımsal danışmanlık büroları,
  t)       Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun görülen diğer çalışma alanları
   
  İşyeri Veteriner Hekiminin genel görev, yetki ve sorumlulukları
  Madde 6- (1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır.
  (a)Bu Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
  (b)Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
  (c)İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,
  (d)Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
  (e)Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
  (f)TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
  (g) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve  katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır
   
  Çalışma alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar
  Madde 7 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili görev yetki ve sorumlulukları;
   
  a)Hayvancılık İşletmelerinde;
  Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;
  1)Hayvan Sağlığı
  2)Yem güvenliği
  3)Hayvan refahı
  4)Suni tohumlama veya embriyo transferleri
  5)Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması
  6)Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi
  7)İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi
  8)Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.
  9)İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar
   
  b)Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Kooperatiflerde;
  Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultusunda;
  1) Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek
  2) Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek,
  3)Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak,
  4)Suni tohumlama veya embriyo transferi uygulamalarında
  Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak,
  5)Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmak. 
   
  c)Gıda İşletmelerinde;
  Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
  1)İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,
  2) Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)
  3) Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
  4)Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.
   
              ç)Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde;
  Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
  1) “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.
   
                d) Hayvan satış yerlerinde;
  Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner Hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;
  1) “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve“Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.
  2) Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.
   
              e) Labaratuvarlarda;
  Laboratuvarda çalışan veteriner hekim “Veteriner teşhis ve analiz laboratuarları yönetmeliği”, “Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” te belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
   
              f)Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde;
  Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
   
              g)Eksperlik;
  Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.  
   
              h)Yem İşletmelerinde;
  Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
   
             
   I)Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde;
  Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir
   
  i)Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri;
  Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütecektir.
   
  J)Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Üretim Yerleri;
  “Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim, Belgelendirme, Sözleşme,  Onay ve Asgari Ücret
   
  Eğitim ve Belgelendirme
  Madde 8- (1) TVHB İşyeri Veteriner Hekimlerinin çalışma alanları ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygular
  (2) İşyeri Veteriner Hekimi olarak görevlendirme yapılabilmesi için Veteriner Hekim çalışma alanı ile ilgili belirlenen eğitimlere katılarak belge almış olması zorunludur.
  Doktora veya uzmanlık yapmış olan Veteriner Hekimlerin doktora veya uzmanlık alanları ile ilgili iş kollarında istihdam edilmeleri halinde bu hüküm aranmaz.
   
  Sözleşme ve Onay
  MADDE 9 - (1) Bu Yönerge çerçevesinde çalışacak Veteriner hekimler, TVHB tarafından çalışma alanları ile ilgili olarak hazırlanarak Odalara gönderilen tip sözleşmeleri işverenle birlikte imzalayarak notere onaylattıktan sonra Oda yönetim kuruluna başvururlar.
  (2) Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelikler ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylar.
  (3) İlgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz
  (4) Sözleşmeler, Oda tarafından onaylandıktan ve Çalışma İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer
  (5) Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın herhangi bir işyerinde Veteriner Hekimlik yapılamaz.
   
  Asgari ücret
  Madde 10- (1) İşyeri Veteriner Hekimlerinin ücretleri, TVHB tarafından onaylanan asgari ücretin altında olamaz.
  (2) Asgari ücret tarifesi her yıl Ocak ayında odalar tarafından belirlenir ve Merkez Konseyi tarafından onaylanarak kesinleşir. Belirlenen asgari ücret net ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.
  (3) Belirlenen asgari ücretler, günde sekiz saat aynı iş yerinde çalışan Veteriner Hekimler için geçerlidir. Yarım gün veya daha az süreli çalışmayı gerektiren durumlarda ücret belirleme işi çalışma zamanı ile orantılı olarak ilgili Odalarca yapılır.
  (4) Bu yönerge kapsamında görev alan Veteriner Hekimler TVHB veya Odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak zorundadır.
  (5) Veteriner Hekimler, çalıştıkları kurumun meslek icrası ile ilgili verdiği hizmetlerde, Birlik tarafından onaylanan asgari ücretin uyulmasından sorumludur.
   
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
   
  Mesleki denetim:
  Madde 11- (1) Bu yönerge kapsamında görev yapan Veteriner hekimlerin mesleki denetimleri odalar tarafından yaptırılır.
  (2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uymayanlar hakkında gerekli soruşturma açılır.
  (3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler Oda bütçesinden karşılanır.
   
  Yaptırım
  Madde 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı davranan Veteriner hekimler hakkında, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
   
  Madde 13- (1) Bu yönergede yer almayan konularda ilgili yasa hükümleri uygulanır.
   
  Geçici Madde
  Madde 14- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce; kamu dışında çalışmak üzere sözleşme yaparak, belge almış olan Veteriner hekimler; çalışma izin belgelerini yenileme aşamasında bu Yönergedeki belgelerle Odaya başvurmak zorundadırlar.
   
   
   
  Yürürlük:
  Madde 15-(1) Bu Yönerge Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin 14.02.2013 tarih ve 2013/6 sayılı kararı ile uygulamaya konmuştur.
   
  Yürütme:
  Madde 16- (1) Bu Yönerge veteriner hekim odaları ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yürütülür.
  or
  or