Tebliğler

  18 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28855

  TEBLİĞ

   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

  :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2013/63)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hayvanların ıslahında kullanılmak üzere Ülkemizde üretilen veya ithal edilecek olan sığır, manda, koç ve tekelere ait spermadan uygun şartlarda numune alımını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Ülkemizde üretilen spermanın üretim merkezlerinde veya ithalat sırasında giriş gümrüklerinde kontrol edilebilmeleri amacıyla, uygun bir şekilde numune alınması ve bunların kontrollerini yapan kurumlara uygun koşullarda gönderilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

  b) DNA testi: Sperma üretimi yapılacak/yapılan damızlık hayvanın Bakanlığın yetkili kıldığı laboratuvarda DNA profilinin belirlendiği işlemi,

  c) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

  ç) Giriş: Malların Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit rejimine tâbi tutulmasını,

  d) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

  e) İthalat: Malların, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

  f) İthalatçı firmalar: Bakanlıktan ithalat yeterlilik belgesi almış gerçek ve tüzel kişileri,

  g) İzinli laboratuvar: Bakanlıkça muayene yapma izni verilmiş laboratuvarı,

  ğ) Komisyon: Veteriner sınır kontrol noktası, il veya gümrük müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonu,

  h) Kullanılabilirlik yazısı: Bakanlıkça izinli laboratuvarın sperma muayenesi sonuçları uygun çıkan ürüne verdiği yazıyı,

  ı) Payet: Spermalar seyreltildikten sonra 0,25 ve/veya 0,5 ml miktarında doldurulduğu ambalaj birimi,

  i) Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklara, kulak numarası, isim, orijin, ırk, renk, eşkâl, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belgeyi,

  j) Referans laboratuvar: Bakanlık tarafından referans olarak belirlenen laboratuvarı,

  k) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle alınan, ejekülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra, dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

  l) Sperma muayenesi: Dondurulmuş spermada Bakanlığın öngördüğü spermatolojik muayeneleri,

  m) Uygunluk yazısı: Gümrük işlemleri ile ilgili veteriner sınır kontrol noktası veya il müdürlüğünce gümrük müdürlüğüne yazılan yazıyı,

  n) Üretim merkezi: Bakanlıktan sperma, ovum ve embriyo için üretim izni almış özel kuruluş veya kamu kurum ve kuruluşlarını,

  o) Veteriner sınır kontrol noktası: Sınır gümrük kapılarında yer alan gümrüklü yer ve sahalarda canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde kontrollerinin yapıldığı yeri,

  ö) Yediemin: Giriş gümrük müdürlüğü kontrolü altında fiili ithalat, mahrecine iade veya imha işleminin gerçekleştirilmesine kadar ürünün muhafaza edilmek üzere teslim edildiği kişi veya kuruluşu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müracaat ve Komisyon Kurulması

  Müracaat

  MADDE 5 – (1) İthalatçı firmalar fiili ithalat amacı ile gelen ürünlerine ait iş ve işlemler için, veteriner sınır kontrol noktasına veya il müdürlüklerine müracaat, ek-1’de bulunan dilekçe ve Bakanlıktan alınan kontrol belgesi ile yapılır.

  (2) İthalat işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde veteriner sınır kontrol noktası veya il müdürlüğü sorumlu ve yetkilidir.

  (3) Bakanlıktan sperma için üretim izni almış üretim merkezleri; üretimde bulunan hayvanlara ait ürünlerin satıştan önce sperma muayenesinin yapılabilmesi için bağlı bulundukları il müdürlüğüne ek-2’deki dilekçe ile başvurur.

  Komisyon kurulması

  MADDE 6 – (1) İthalat amaçlı gelen spermadan numune almak için oluşturulacak komisyon;

  a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden bir veteriner hekim, firmanın sorumlu veteriner hekimi ve gümrük işletme yetkilisinden,

  b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü olmayan yerlerde il müdürlüğünden bir veteriner hekim, firmanın sorumlu veteriner hekimi ve gümrük işletme yetkilisinden,

  c) Üretim merkezinde spermadan numune alma işlemi için, bağlı bulundukları il müdürlüğünden iki veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,

  oluşur.

  (2) Bakanlıkça gerek görüldüğünde birinci fıkrada belirtilen komisyonlara Genel Müdürlükten katılım sağlanabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Numunelerin Alınması, Gönderilmesi, Saklanması, Muayenelerinin

  Yapılması ve Yeniden Numune Alımı

  Numunelerin alınması

  MADDE 7 – (1) İthalatçı firmalar tarafından ithal edilecek olan ve üretim merkezleri tarafından üretilen spermalardan alınacak numune sayıları Bakanlıkça belirlenir.

  (2) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan komisyon tarafından alınacak numuneler için;

  a) İthal edilecek olan ürünlerin her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve Bakanlığın öngördüğü sayıda kontrol ve şahit olmak üzere iki takım numune alınır.

  b) Üretim merkezlerinde üretimi yapılan spermalara satıştan önce yapılacak numune alma işlemi Bakanlıkça belirlenir.

  (3) İthal edilecek olan ürünler Bakanlığın öngördüğü sperma muayenelerini tamamlayıp uygunluk yazısını alıncaya kadar gümrük müdürlüğü denetimindeki yedieminde ek-5’teki tutanak tanzim edilerek muhafaza edilir. Üretim merkezlerinde üretilen spermalar satıştan önce Bakanlığın öngördüğü sperma muayenelerini tamamlayıp kullanılabilirlik yazısını alıncaya kadar ek-6’daki tutanak tanzim edilerek yediemin olarak teslim edilir.

  (4) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan numune alımı sırasında payet üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

  a) Üretim yapılan merkezin ismi veya kodu.

  b) Üretim, dolum tarihi veya operasyon numarası.

  c) Irkı.

  ç) Hayvanın adı ve kulak numarası.

  (5) Dördüncü fıkrada belirtilen herhangi bir bilginin eksik bulunması halinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek, bahse konu spermalardan numune alınmaz. Bu ürünler için mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır.

  Numunenin gönderilmesi

  MADDE 8 – (1) İthal edilecek ve üretimi yapılan spermadan muayene için komisyon nezaretinde usulüne uygun olarak alınan iki takım numuneye ait ek-3 ve ek-4’te yer alan tutanaklar tanka mühürlü olarak sabitlenir. Her iki takım numune, muayeneyi yapacak izinli laboratuvara sıvı azot tankı ile gönderilir.

  (2) DNA testi için numune alımı sırasında;

  a) İthal edilecek olan spermalardan DNA profilinin aslı veya onaylı sureti ve ithal edilecek hayvana ait pedigri sureti eklenen ve + 40C muhafaza edilen numuneler,

  b) Üretim izni başvurusunda bulunulan her hayvan için + 40C muhafaza edilen numuneler,

  izinli laboratuvara gönderilir.

  Numunenin saklanması

  MADDE 9 – (1) İzinli laboratuvarca teslim alınan numunelerden biri kontrol için kullanılır, diğeri şahit numune olarak saklanır. Sperma muayenesi ve DNA testi için alınan şahit numuneler Bakanlıkça uygun görülen süre muhafaza edilir.

  Muayenelerinin yapılması

  MADDE 10 – (1) Fiili ithal amacı ile getirilen spermalara ait kullanılabilirlik yazısı, uygunluk yazısı ve gümrük giriş beyannameleri ile Ülkemizde üretilen spermalara ait kullanılabilirlik yazıları Genel Müdürlüğe ulaştırılıp, Bakanlık internet sitesinde yayımlanıncaya kadar spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımı yapılmaz.

  (2) Muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak ürünlerin fiili ithalatına izin verilir.

  (3) İthal amacı ile gelen veya üretilen spermalara Bakanlığın uygun gördüğü türler için yapılan DNA testinde;

  a) İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numune,

  b) Üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan boğaların spermalarından da yılda bir numune,

  alınarak gerekli kontroller yapılır.

  (4) Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta kullanılabilirlik yazısı verilir.

  Yeniden numune alımı

  MADDE 11 – (1) İthal edilecek olan veya üretilen ürünlere yapılan muayenelerin uygun olmadığı ve firma tarafından yedi iş günü içinde işlemi yapan müdürlüğe itiraz edildiği durumda; komisyon nezaretinde itiraz edilen ve yedieminde bulunan ürünlerin üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasından yeniden alınan numunelere referans laboratuvarca muayene tekrarı yapılır.

  (2) DNA test sonuçlarına itiraz durumunda Bakanlığın belirlediği referans laboratuvar tarafından muayene yapılır.

  (3) Sperma muayenesi sonuçlarına itiraz durumunda Bakanlığın belirlediği referans laboratuvar tarafından muayene yapılır.

  (4) Referans laboratuvarların yaptığı muayene sonucu kesindir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  İşlemlerin tamamlanması

  MADDE 12 – (1) Fiili ithalat amacı ile gümrüğe gelen ve Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olan spermalar için; gümrükleme işleminin yapıldığı ilgili müdürlükçe fiili ithalat işlemi tamamlanır.

  (2) İthalatçı firmalar; kontrol belgesinin sureti, kullanılabilirlik yazısı ve DNA test sonuçlarını, gümrük giriş beyannamesi ve gümrük işleminin yapıldığı müdürlükten aldıkları uygunluk yazısını Bakanlığa sunar.

  (3) Üretim merkezleri; kullanılabilirlik yazısı ve DNA test sonuçlarını Bakanlığa sunar.

  (4) İthal edilecek olan spermaların muayene sonuçlarının olumsuz bulunması halinde mahrecine iade veya imha işlemi uygulanır. Bununla ilgili bütün masraflar ithalatçı firma tarafından karşılanır.

  (5) Üretimi yapılan spermaların muayene sonuçlarının olumsuz bulunması halinde imha masrafları üretim merkezi tarafından karşılanır.

  Yürürlük

  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  or
  or