Tebliğler

  Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29415

  Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden:

  KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN

  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak veteriner hekimlerin, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ; Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışan veteriner hekimler hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan veteriner hekimleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 4, 5, 14, 15, 33 ve 47 nci maddeleri ile 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Asgari ücret: 9 uncu maddede öngörüldüğü şekilde belirlenen ücreti,

  b) İş mevzuatı: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan resmi mevzuatın tamamını,

  c)             İşyeri hekimi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş veteriner hekimi,

  ç) Konsey: TVHB Merkez Konseyini,

  d) Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,

  e) Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu veteriner hekim odasını,

  f) Sözleşme: Veteriner hekim ve işverenin birlikte imzaladığı iş sözleşmesini,

  g) TVHB: Türk Veteriner Hekimleri Birliğini,

  ğ) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini,

  h) Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yaptığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının merkez veya il ya da ilçe teşkilatlarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  Çalışma alanları

  MADDE 5 – (1) İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

  a) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler,

  b) Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri),

  c) Ev ve süs hayvanı satış yerleri,

  ç) Hayvan eğitim ve barınma yerleri,

  d) Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,

  e) Yetiştirici Birlikleri,

  f) Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar,

  g) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,

  ğ) Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,

  h) Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları,

  ı) Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,

  i) Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,

  j) Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

  k) Gıda kontrol laboratuvarları,

  l) Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

  m) Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,

  n) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,

  o) Eksperlik hizmetleri,

  ö) Tarımsal danışmanlık hizmetleri.

  (2) Değişen şartlar ve ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkacak yeni çalışma alanlarını Merkez Konsey belirler.

  İşyeri veteriner hekiminin genel görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 6 – (1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Bu Tebliğde belirlenmiş tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,

  b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,

  c) İşyeri ile imzalanan sözleşme kurallarına uymak,

  ç) Sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde, görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,

  d) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,

  e) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,

  f) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve  katılması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak.

  Çalışma alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

  MADDE 7 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre; hayvan sağlığı, yem güvenliği, hayvan refahı, suni tohumlama veya embriyo transferleri, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, ilaç uygulamalarının kayıtları ve takibi gibi konulardan sorumludur. Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine yazılı olarak bildirir ve uygulamaları takip eder. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

  b) Yetiştirici veya damızlık birlikleri ile kooperatiflerde görev alan veteriner hekimler, birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile ilgili çalışma amacı doğrultusunda; bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, suni tohumlama uygulamalarını yapmak ve/veya sorumluluğunda yaptırmak, kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak ve yapılan sözleşme gereği veteriner hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmakla sorumludur.

  c) Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre; işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir), resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak, personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

  ç) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

  d) Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına göre, ilgili mevzuatta yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için yazılı olarak İşletme sahibine iletir.

  e) Laboratuvarlarda görev alan veteriner hekimler, çalıştığı laboratuvarın çalışma alanına göre, veteriner hekim, ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

  f) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendikleri görevin özelliğine göre belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

  g) Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

  ğ) Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

  h) Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

  ı) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütür.

  i) Deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan hayvanların üretim yerlerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sözleşme, Asgari Ücret ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi

  Sözleşme ve çalışma belgesi düzenlenmesi

  MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar, çalışma şartları ve ücret de yer alır.

  (2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi düzenler.

  (3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir.

  (4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer.

  (5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz.

  Asgari ücret

  MADDE 9 – (1) İşyeri veteriner hekiminin aylık asgari ücreti, 6343 sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Konseyce belirlenir.

  (2) Belirlenen asgari ücret, tam zamanlı çalışan (haftada 45 saat) veteriner hekimler için geçerlidir. Kısmi süreli çalışmayı gerektiren durumlarda, belirlenen tam zamanlı asgari ücret baz alınarak çalışma saati üzerinden belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Mesleki denetim

  MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev yapan veteriner hekimlerin mesleki denetimleri odalar tarafından yapılır.

  (2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uymayanlar hakkında gerekli soruşturma açılır.

  (3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler oda bütçesinden karşılanır.

  Yaptırım

  MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimler hakkında, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca, gerektiğinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve veteriner hekim odaları tarafından yürütülür.

  or
  or