Kanunlar

  VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK
  VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ
  TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE
  DAİR KANUN

  (1)
  Kanun Numarası : 6343
  Kabul Tarihi : 9/3/1954
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/3/1954 Sayı : 8661
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 1461
  *
  * *

  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki
  Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

  Cilt: 1 Sayfa: 429
  *
  * *
  BÖLÜM : I
  Umumi Hükümler
  Madde 1 – Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara (Veteriner hekim) denir.
  Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomalarını Ziraat Vekaletine tescil ettirilmiş bulunan her (Veteriner hekim) meslekini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.
  Madde 3 – Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş bulunan (Veteriner hekim) lerin Türkiye`de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak "Collegium" imtihanını kazanmaları şarttır.
  ——————————
  (1) a -Bu Kanunun başlığı "Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun" olarak ve maddelerde geçen "Veteriner Hekimleri Birliği"ibaresi "Türk Veteriner Hekimleri Birliği" şeklinde 3/4/1984 tarih ve 2993 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayılı Kanuna ek olarak getirilen ek 5 incimadde hükmüyle  değiştirilmiştir. 
  b -Bu Kanunun bazı maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi 3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayılı Kanuna ek olarak getirilen ek 4 üncü madde  hükmüne göre "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  or
  or